طریقه گرفتن فال نخود ایرانی

مجموعه : انواع فال های گوناگون

طریقه گرفتن فال نخود ایرانی

طریقه گرفتن فال نخود ایرانی

درمیان عشایر بختیاری یکی از رایج ترین نوع تفال یا فال گرفتن که معمولا افراد مسن حالا یا توسط مردان و یا زنان گرفته میشود .
علاوه بر انواع آنها توسط تسبیح فال با نخود است که بسیار به واقعیت نزدیک میباشد و باور کنید رد خور ندارد .

برای گرفتن فال با نخود ابتدا 41 عدد نخود که هم اندازه باشند را جدا میکنند سپس آنها را روی قالی یا مکانی صاف میگذارند .
سپس توسط دوتا دست انها را جدا میکنند بطوری که مقداری توسط دست راست و مقداری توسط دست چپ و مقداری هم در وسط بماند آنها را به سه قسمت مساوی تقسیم میکنند …

سپس نخود های هر قسمت را 4 تا 4 تا از هم جدا میکنند … مثلا قسمت سمت راست را همینطور 4تا 4تا جدا میکنند .
چند حالت امکان دارد اتفاق بیفتد … یا یکی باقی میماند یا دو نخود یاسه و یا 4 نخود باقی میماند که نخودهای باقی مانده را در بالا قرار میدهند و سپس به سراغ نخودهای وسطی رفته و آنها را نیز 4 تا 4 تا جدا میکنند و هرچه باقی مانده بود را در بالا و جدای از نخودها مقابل نخودهای باقی مانده از ستون اول قرار میدهند و سپس به سراغ نخودهای قسمت سوم که توسط دست چپ جدا شده رفته و انها را جدا میکنند و هرچه باقی مانده بود در برابر دیگر نخودها قرار میدهند در یک ردیف …

چند حالت اتفاق میافتد که بهترین آن اگر در ردیف سمت راست یک نخود و در ردیف وسط دوتا و در ردیف سوم هم دوتا باقی بماند که جمعا 5 تا میباشند که این فال را 5 تن آل عبا میگوبیند که بهترین نوع فال است و مرادش حاصل میشود و اگر از هر دیف 4 تا بماند که در مجموع 12 تا میباشند نیز به آن 12 امام میگویند که خوب است .

در حاتی دیگر از هرکدام سه تا میماند که به ان نوح نبی اله میگویند و یا حالی از ستون اول یکی ستون دوم سه تا و ستون سوم هم یکی که این هم خوب است …

خلاصه افراد حرفه ای تر باقی مانده نخودها را باهم قاطی و مجددا به سه قسمت و سپس 4 تا 4 تا جدا میکنند و نخود های باقی ماده را بازهم قاطی و 4 تا 4 تا جدا میکنند و سپس به تفسیر و تجزیه و تحلیل ان میپردازند و خلاصه انگار حرف دل شما را میزنند و بسیار واقعیت دارد …

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه