متافیزیک چیست؟

تعریف متافیزیک از نظر فیلسوف ارزشمند دکتر ابوالفضل گیلکی (دکترای متافیزیک)

متافیزیک

فیزیک به علمى گفته مى‏شود که پدیده های طبیعی از قبیل ، حرارت ، صدا ، حرکت، ثقل، نور، فشار، و... را بررسی می کند و از واژه یونانی physikos به معنی « طبیعی» و physis به معنی « طبیعت» گرفته شده است و به عبارتی دیگر فیزیک علم طبیعت است.

و متافیزیک به معنای فلسفه امروزی؛ یعنی علمی که درباره موجود "بما هو موجود" بحث می کند، و علمی است که پیرامون خدا و موجودات ماورایی حرف می زند و شامل طبیعت و ماورای طبیعت و هر چه موجود است نیز می شود.

ارسطو اولین کسی است که به این موضوع پی برد که یک سلسله مسائل وجود دارد که در هیچ علمی اعم از طبیعی، ریاضی، اخلاقی یا اجتماعی نمی گنجد. وی تشخیص داد محوری که این مسائل را به عنوان عوارض و حالات گرد خود جمع کرده، موجود "بما هو موجود" است، ولی ارسطو هیچ نامی روی این علم نگذاشته بود.

رابطه بین عالم فیزیک با عالم متافیزیک

در جهان خارج بین عالم فیزیک و عالم متافیزیک رابطه جزء و کل است و نسبت بین آنها عموم و خصوص مطلق است؛ یعنی موضوع علم فیزیک بخشی از موضوع متافیزیک است؛ چون موضوع علم فیزیک مادیات است و موضوع متافیزیک مطلق هستی است، که هم شامل مادّیات(طبیعت) وهم شامل ماوراء طبیعت می شود.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه